Krajowe Ramy Kwalifikacji (szkolnictwo wyższe)

litera: K
dział: punkty ECTS

National Qualifications Framework (higher education)

Opis wszystkich kwalifikacji uzyskiwanych na poziomie szkolnictwa wyższego w danym kraju, dzięki któremu możliwe jest odniesienie ich nawzajem do siebie i do kwalifikacji w innych krajach. Uwaga! W kwietniu 2008 r. Parlament Europejski wydał rekomendację dotyczącą Europejskich Ram Kwalifikacji obejmujących wszystkie poziomy kształcenia. Zacytowana powyżej definicja odnosi się do Ram Kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego. Decyzja odnosząca się do jej opracowania została przyjęta przez ministrów właściwych dla spraw szkolnictwa wyższego podczas konferencji w Bergen (2005 r.) i jest potocznie nazywana nieraz „bolońską” lub „bergeńską”.


źródło: ec.europa.eu
Polityka Prywatności